S. P. U. College, Falna

AFFILIATED BY : JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR

MANAGED BY : SHRI PARSHWANATH UMMED JAIN SHIKSHAN SANGH, FALNA

Sports Club

Student Can Contact to following faculty members

  1.  Mr. Chandra Pal Singh Chouhan
  2.  Mr. Purushottam Bhaskar
  3.  Mr. Arvind Singh Chouhan
  4.  Mr. Jitesh Suthar
  5.  Dr. Anshul Sharma
  6.  Mr. Chandresh Sharma