S. P. U. College, Falna

AFFILIATED BY : JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR

MANAGED BY : SHRI PARSHWANATH UMMED JAIN SHIKSHAN SANGH, FALNA

Cultural Club

Student Can Contact to following faculty members

  1. Mr. Dalpat Singh
  2. Mr. Abhishek Agarwal
  3. Miss Shalini Jha
  4. Mr. Chandresh Sharma
  5. Miss Apexita Ashiya