S. P. U. College, Falna

AFFILIATED BY : JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR

MANAGED BY : SHRI PARSHWANATH UMMED JAIN SHIKSHAN SANGH, FALNA

Science Club

Student Can Contact to following faculty members

  1. Dr. Anshul Sharma
  2. Mr. Purushottam Bhaskar
  3. Mr. Mangi Lal
  4. Mr. Yogesh Malviya
  5. Miss Apexita Ashiya